Informacja o administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas bardzo ważne i jest jednym z priorytetowych aspektów działalności Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. Z tego powodu wdrożyliśmy Politykę bezpieczeństwa informacji wraz z wymaganymi procedurami mającymi na celu ochronę posiadanych danych osobowych. Dostosowaliśmy także sposób przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i krajowych przepisów prawa w tym Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Jeżeli posiada Pani/Pan zadłużenie w GPM „Vindexus” S.A. lub w funduszach inwestycyjnych: GPM VINDEXUS NSFIZ, FUTURE NSFIZ oraz ALFA NFSIZ, reprezentowanych przez MEBIS TFI S.A., poniżej znajdzie Pani/Pan informacje o tym, w jakich celach przetwarzamy dane osobowe oraz jakie prawa Pani/Panu w związku z tym przysługują. Prosimy o zapoznanie się z nimi, a jeśli nasuną się Pani/Panu dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, PESEL, nr. dowodu osobistego.
Zakres przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych będzie różny w zależności od tego jakie dane otrzymamy od zbywcy wierzytelności oraz jakie dane pozyskamy w trakcie prowadzonych działań windykacyjnych. W głównej mierze przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności z kategorii:
- nazwisko i imiona,
- miejsce i data urodzenia,
- adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy oraz adres e-mail,
- numer ewidencyjny PESEL,
- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,
- adresy kontaktowe.

Administrator danych osobowych

1.    Jeżeli posiada Pani/Pan zobowiązanie w stosunku do:
•    Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa.

2.    Jeżeli posiada Pani/Pan zobowiązanie w stosunku do:
•    GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
•    Future Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
•    Alfa Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
administratorem Pani/Pan osobowych jest MEBIS TFI S.A. z siedzibą ul. Grochowska 152/1, 04-329 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i przysługujących Pani/Panu w związku z tym praw. Może Pani/Pan do niego napisać na adres:
•    Inspektor Ochrony Danych Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., ul. Serocka 3 lok B2, 04-333 Warszawa, lub skontaktować się z mailowo: iodo@gpm-vindexus.pl.
•    Inspektor Ochrony Danych MEBIS TFI S.A., ul. Grochowska 152/1, 04-329 Warszawa, lub skontaktować się z mailowo: iodo@mebistfi.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym dla dochodzenia roszczenia w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, jakim jest przechowywanie informacji dla celów podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty z kategorii dostawców usług: IT, księgowych, rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, audytowych. Dodatkowo, jeżeli Administratorem Pani/Pana Danych jest Mebis TFI S.A., odbiorcą Pani/Pana danych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych  lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat.

Źródło pozyskania danych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od pierwotnego wierzyciela na podstawie umowy przelewu wierzytelności. W celu wskazania podmiotu od którego pozyskaliśmy dane prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

Przekazywanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa w stosunku do przetwarzanych danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe.
W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies: „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wykorzystywane są do zapamiętania wersji językowej strony, wersji strony z zwiększonym kontrastem oraz tymczasowego ukrywania komunikatów na stronie.
Z plików cookies korzysta także chat Smartsupp, który może przechowywać i przetwarzać pliki. Nie przechowuje w swych plikach żadnych danych osobowych.

Oto lista wykorzystywanych plików cookies:

cookie.ssupp.vid – Visitor ID (wygasa w ciągu 6 miesięcy)
ssupp.chatid – Conversation ID (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.group – last group of visitor (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.opened – is chat box opened (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.barclicked – When chat box is opened, needed for automatic messages (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.message – stores content in text area if page is refreshed (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.unreaded – Number of unread messages (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta)
ssupp.position – Position of chat box, if moved by visitor (wygasa gdy przeglądarka jest zamknięta).

Oddzwonimy do Ciebie