Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1     Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa m. in.:
 3.          a)    rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
           b)    warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
           c)    warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
           d)    tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej https://www.gpm-vindexus.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Korzystając z Serwisu i zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na którąkolwiek z Usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z opisem i warunkami świadczenia danej Usługi oraz niniejszym Regulaminem i oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.


§ 2     Definicje

Na potrzeby Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 • a)    Usługodawca – Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Serocka 3 lok B2, 04-333 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, NIP 5261022345, REGON 550386189.
 • b)    Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze stron www udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności z Serwisu.
 • c)    Serwis – system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem: https://www.gpm-vindexus.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami umożlwiający nieodpłatne korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 • d)    Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną.
 • e)    Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidulane żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • f)    System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumienia ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • g)    Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi.


§ 3     Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
 1. Dostęp do danych teleadresowych, danych związanych z bieżącą działalnością Usługodawcy oraz relacji inwestorskich.
 2. Nieodpłatny dostęp do informacji:
           a)    przewodnik,
           b)    pytania i odpowiedzi.
 3. Nieodpłatne udostępnienie do wykorzystania wzorów pism.
 4. Możliwość kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem:
           a)    formularza kontaktowego,
           b)    czatu,
           c)    funkcji „Oddzwonimy do Ciebie”.
 5. Możliwość spłaty wierzytelności online za pośrednictwem funkcji „Zapłać online”.
 6. Możliwość aplikowania na aktualne oferty pracy za pośrednictwem zakładki Kariera poprzez przesłanie do Usługodawcy dokumentów aplikacyjnych.


§ 4     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Internet Explorer 8.0 lub Mozilla Firefox 3.0 lub Google Chrome 3.0 lub Safari 4.0 lub Opera 10.0.
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.


§ 5     Warunki świadczenia usług, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w zakresie Usługi spłaty wierzytelności online (Zapłać online) dodatkowo na zasadach wskazanych w Regulaminie wpłat w serwisie Przelewy24 znajdującym się stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.
 2. Realizując swój obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług związane jest z przesłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
 4. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia zmian w Serwisie, w tym aktualizacji zawartych w nim treści.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.


§ 6     Informacje dodatkowe

 1. Obsługę płatności Przelewy24 za pośrednictwem Serwisu zapewnia PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, na co Usługobiorca decydując się na skorzystanie z usługi Zapłać online wyraża zgodę.
 2. Realizacja usługi Zapłać online następuje niezwłocznie po otrzymaniu od Przelewy24 informacji o prawidłowo przekazanym przelewie. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z rozliczeń międzybankowych.
 3. Skorzystanie z usługi formularza kontaktowego oraz czatu wymaga wypełnienia określonych danych.
 4. Usługa czatu jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku niedostępności usługi czatu istnieje możliwość zadania pytania w trybie offline poprzez pozostawienie wiadomości dla Usługodawcy.
 5. Usługa formularza kontaktowego jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby odpowiedź na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego udzielona została niezwłocznie.


§ 7     Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców pozyskanych w celach realizacji Usług w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej "Rozporządzeniem 2016/679" oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.
 3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu oraz zniszczeniu.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca wyróżnia i oznacza te spośród danych, o których mowa w ust. 5 poniżej jako dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców obejmuje:

  a)    imię i nazwisko,
  b)    adres korespondencyjny,
  c)    adres e-mail,
  d)    numer ewidencyjny PESEL lub numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość Usługobiorcy (dowód, paszport, inny dokument),
  e)    numer telefonu.

 6. Usługobiorcom przysługuje prawo:

  a)    Dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
  b)    Dostępu do zapytań oraz wniosków, komunikacji za pośrednictwem formularza informacyjnego, Czatu oraz funkcji „Oddzwonimy do Ciebie” jak również funkcji „Zapłać online”;
  c)    Żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu;
  d)    Sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 pkt a) Regulaminu.

 7. Po zakończeniu korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorcy, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
 8. Dane osobowe pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności Serwisu.


§ 8     Postępowanie reklamacyjne w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń oraz określać osobę Usługobiorcy oraz dane korespondencyjne (e-mail oraz tradycyjny adres korespondencyjny).
 3. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 2 ust. a) Regulaminu.
 4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.  
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej Usługodawca:
 6. a)    poinformuje Usługobiorcę o przyczynach opóźnienia,
  b)    określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, który nie może przekraczać 60 dni od dnia jej otrzymania.

 7. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


§ 9     Odpowiedzialność i jakość

 1. Odpowiedzialność za podanie niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych ponosi Usługobiorca.
 2. Usługodawca oświadcza, że Serwis jest stworzony i aktualizowany wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy, z należytą starannością.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

  a)    za brak możliwości dostępu do Serwisu jak również zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej,
  b)    za brak możliwości dostępu do Usług wynikających z błędnej autoryzacji Usługobiorcy, błędnie wpisywanych danych, braku możliwości dokonania zapłaty z winy leżącej po stronie Usługobiorcy lub powiązanej z nim osoby trzeciej,
  c)    niewykonanie albo niewłaściwe wykonanie Usługi płatności Przelewy24 w przypadku zaistnienia okoliczności, w tym w szczególności problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy,
  d)    skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się nimi przez Usługobiorcę,
  e)    treści zamieszczone na stronach internetowych, do których linki zawarto w Serwisie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.


§ 10     Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie. O treści zmian Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie oraz wysyłanie na adres e-mail Usługobiorcy informacji o terminie dokonania i zakresie zmian Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z akceptacją zmian. Złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dniem złożenia powyższego oświadczenia.


§ 11     Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć zawieranej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyny, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.
 3. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania:

  a)    zmian danych zawartych w ramach Serwisu,
  b)    zmian parametrów technicznych Serwisu,
  c)    czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu,
  d)    całkowitego wycofania Serwisu o czym powinien poinformować Usługobiorcę poprzez zamieszczenie stosowanych informacji na stronach Serwisu.

 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Usługobiorców będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Adres www.gpm-vindexus.pl zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 listopada 2019 roku.
Oddzwonimy do Ciebie