2018
 • Przekazanie do użytku nowego lokalu biurowego przy ul. Grochowskiej 152

2017

 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości ponad 170 mln zł nabytych przez Future NSFIZ

2016

 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości ponad 458 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ

2015

 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności o nominalnej wartości ponad 143 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ
 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości ponad 116 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ
 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności telekomunikacyjnych o nominalnej wartości ponad 25,5 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ

2014

 • Debiut spółki na rynku Catalyst
 • Przyjęcie do obsługi pakietów sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości ponad 48 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ
 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności telekomunikacyjnych o nominalnej wartości ponad 50 mln zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ

2013

 • Zawarcie przez spółkę umowy na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z Future Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym
 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności o nominalnej wartości ponad 136 mln zł nabytych przez Future NSFIZ od jednego z wiodących banków
2012
 • Wdrożenie nowoczesnego informatycznego systemu wspomagającego proces zarządzania wierzytelnościami
 • Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności o nominalnej wartości ponad 131 mln zł nabytych przez Future NSFIZ od jednego z wiodących banków
2011
 • Dynamiczny rozwój spółki poprzez przyjęcie od GPM Vindexus NSFIZ do obsługi kolejnego pakietu sekurytyzowanych wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 230 mln zł
 • Uzyskanie przez spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
2010
 • Zawarcie umowy z Krajowym Rejestrem Długów. GPM Vindexus SA może wpisywać swoich dłużników do Biura Informacji Gospodarczej
 • Przyjęcie do obsługi od GPM Vindexus NSFIZ pakietu wierzytelności sekurytyzowanych o wartości nominalnej 125 mln zł
 • Rozwój działalności spółki w zakresie windykacji na zlecenie poprzez przyjęcie pakietu o wartości nominalnej 39 mln zł
2009
 • Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych
 • Rozwój struktury firmy poprzez utworzenie działu windykacji III
 • Dalsze znaczące zakupy wierzytelności telekomunikacyjnych
2008
 • Zawarcie przez spółkę z GPM Vindexus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności
 • Przyjęcie do obsługi od GPM Vindexus NSFIZ pierwszego pakietu wierzytelności sekurytyzowanych
 • Dalsze znaczące zakupy wierzytelności bankowych
2007
 • Opracowanie nowego informatycznego systemu zarządzania wierzytelnościami GPM 2007
 • Wejście na rynek wierzytelności telekomunikacyjnych przez zawarcie trzech umów sprzedaży wierzytelności o wartości nominalnej przekraczającej 35 mln zł.
 • Rozwój struktury firmy poprzez utworzenie działu inwestycji kapitałowych oraz działu windykacji II
 • Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. GPM Vindexus SA jest jedynym właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu
2006
 • Przychód roczny spółki z działalności operacyjnej po raz pierwszy przekroczył 10 mln zł.
2005
 • Zmiana siedziby, nowa siedziba przy ul. Serockiej.
2003
 • Dalszy dynamiczny rozwój GPM Vindexus SA poprzez zakupy nowych pakietów wierzytelności w tym zakup kilku tysięcy wierzytelności bankowych.
2002
 • Zakup pierwszego większego portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 1,7 mln zł
2001
 • Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
2000
 • Uruchomienie systemu zarządzania wierzytelnościami GPM 2000
1998
 • Przekształcenia formy prawnej firmy na spółkę akcyjną Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
1996
 • Uzyskanie pierwszego tytułu egzekucyjnego na podstawie którego rozpoczęto egzekucję komorniczą
1995
 • Rozpoczęcie działalności na rynku zarządzania wierzytelnościami. Wysłanie pierwszego pozwu o zapłatę