Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" S.A jest jednym ze znaczących podmiotów na rynku obrotu wierzytelnościami. Kupujemy oraz sprzedajemy szeroką gamę pakietów, zawierających takie rodzaje długów jak:
 •       Niespłacone kredyty bankowe
 •       Długi objęte bankowym postępowaniem ugodowym
 •       Należności z tytułu wystawionych faktur
 •       Należności wynikające z not odsetkowych
 •       Należności z tytułu wystawionych not obciążeniowych
 •       Wierzytelności zabezpieczone tytułami wykonawczymi
 •       Należności objęte sądowym postępowaniem upadłościowym
Dokonując zakupu wierzytelności postępujemy zawsze według precyzyjnych i sprawdzonych procedur:
 
Procedury
 1. Przyjęcie oferty zakupu wierzytelności - po otrzymaniu informacji o postępowaniu przetargowym od pierwotnego wierzyciela podejmujemy decyzję co do wzięcia uczestnictwa w przetargu. Jeśli decyzja jest pozytywna, kontynuujemy procedurę.
 2. Formalnoprawna analiza portfela i jego wycena - przeprowadzamy pogłębioną analizę portfela. Sprawdzamy parametry portfela pod względem formalno-prawnym oraz identyfikujemy możliwości windykacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalamy cenę, którą jesteśmy gotowi zaoferować za pakiet wierzytelności.
 3. Oferta zakupu - przedstawiamy pierwotnemu wierzycielowi naszą ofertę zakupu. Jej przycięcie otwiera drogę do uzgadniania przez strony treści umowy przelewu wierzytelności.
 4. Umowa przelewu wierzytelności - wykonując postanowienia umowy dochodzi do skutecznego przelewu wierzytelności tym samym nabywamy prawo do windykacji zakupionych długów.
Korzyści  ze sprzedaży wierzytelności na rzecz GPM Vindexus SA:      
 • Natychmiastowe odzyskanie części należności
 • Obniżenie kosztów własnych, związanych z utrzymywaniem wyspecjalizowanych działów zajmujących się odzyskiwaniem należności
 • Szybka poprawa płynności finansowej Państwa przedsiębiorstwa
 • Przeniesienie kosztów postępowań związanego z dochodzeniem wierzytelności na kupującego
 • Przeniesienie ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika na nabywcę.